Wil jij het kinderprogramma van koningsdag Assendorp 2017 organiseren? lees verder..

Stichting Assendorper Zaken heeft al enkele reacties ontvangen van wijkbewoners die het kinderprogramma wellicht willen gaan organiseren. Met reacties van meer organisatorische talenten nog meer kans dat er toch nog een kinderprogramma kan komen op Koningsdag Assendorp.

Er zijn organisatoren nodig die, met een eigen groep te ronselen vrijwilligers, aan de slag willen in één of meerdere werkgroepen voor oa de kindervrijmarktochtend, het kinderprogramma, maar ook ‘overall’ voor algemene zaken en faciliteiten. Een werkgroep voor de Muziekprogrammering is al wel geformeerd en aan de slag.

Organisatoren die een werkgroep willen formeren en leiden kunnen, door een mail te sturen naar bestuur@assendorperzaken.nl, ‘gekoppeld’ worden aan andere organisatoren om een bijeenkomst te plannen om de mogelijkheden te inventariseren.

Hieronder een overzicht van de Koningsdagorganisatie:

Koningsdag Assendorp

Koningsdag wordt in Assendorp op het Assendorperplein vanuit Stichting Assendorper Zaken georganiseerd. Dit met de participanten Soc. Cult. Vereniging Eureka en St. Wijkcentrum Assendorp (De Enk). Hierbij leveren ook Moskee Ulu en scouting Huijsmangroep een vaste (activiteiten)bijdrage. Eerstgenoemde drie besturen hebben zitting in de stuurgroep, tezamen met een afgevaardigde van de (vier) werkgroepen voor Algemene zaken en faciliteiten, de kindervrijmarkt (’s ochtends), de kinderactiviteiten en de muziekprogrammering en -organisatie.
Gezamenlijk wordt er gestreefd naar een dag vullend programma waarbij het gehele programma onderdelen biedt voor alle leeftijdsgroepen. Een breed gedragen programma gericht op ontmoeting en in gezamenlijkheid vieren.

Rol van de stuurgroep

De stuurgroep heeft een overkoepelende en sturende functie, houdt toezicht op een juiste invulling van Koningsdag, stuurt op een efficiënte en sociaal verantwoordelijke organisatievoering en is:
1) Besluitvormend over:
a) Horeca, waarbij participanten zich ‘inkopen’ waarbij de ‘inkoop’ ten bate van programmering komen;
b) de definitieve vaststelling van de begroting en daarbij de verdeling en het beschikbaar stellen van de gelden toegekend aan de specifieke werkgroepen;
c) het organiseren van de overkoepelende zaken zoals vergunningen, veiligheid, PR, etc.;
d) communicatie gemeentelijke diensten en wijkbewoners;
e) de definitieve vaststelling van de, door de werkgroepen, voorgestelde programma’s;
f) aansluiting van de drie werkgroeprogramma’s en de gehanteerde tijdschema’s;
g) te nemen beslissingen op Koningsdag zelf bij mogelijke calamiteiten.
2) Beeldvormend dan wel adviserend over:
a) De doelstelling, samenstelling, werkwijze van de verschillende werkgroepen.
3) Monitoren/evalueren van lopende processen.

Rol van de werkgroep algemene zaken en faciliteiten:

Een zelfstandig opererende werkgroep die de ‘overall’ faciliteiten inventariseert en coördineert, evenals het werven en coördineren van vrijwilligers hiervoor. Binnen deze werkgroep
1) de taakverdeling vaststellen en voorzitter benoemen, mede ter afvaardiging in de stuurgroep;
2) inventariseren benodigde algemene voorzieningen: nutsaansluitingen, overkappingen, pleindecoraties, inrichting plein, muziektent en horeca, vaststellen routing, afzettingen en (fietsen)parkeervoorzieningen;
3) plannen en coördineren op- en afbouw van genoemde voorzieningen voor en na afloop;
4) ondersteunen en toezien op de werkgroepen bij het regelen van voorzieningen/faciliteiten en coördinatie van op- en afbouw;

Rol van de werkgroep voor de kindervrijmarkt-ochtend:

Een zelfstandig opererende werkgroep die de organisatie verzorgt van de vrijmarkt, evenals het coördineren en het werven van vrijwilligers hiervoor. In werkgroep vaststellen van
5) taakverdeling en voorzitter benoemen, mede ter afvaardiging in de stuurgroep;
6) het vaststellen en uitzetten van beschikbare plekken voor de ‘verkopers’ op de vrijmarkt;
7) het coördineren van het verkeer en voorkomen van het vollopen van de straten rondom het plein;
8) het toezien op leeftijd en het weren van commerciële partijen;
9) het toewijzen van de beschikbare plekken aan ‘verkopers’;
10) het tijdig (laten) op/ontruimen van het plein tbv het kinderprogramma;
11) het toezien op het schoon achterlaten van het plein tbv het kinderprogramma.

Rol van de werkgroep voor het kinderprogramma:

Een zelfstandig opererende werkgroep die de gehele organisatie verzorgt van het kinderprogramma, waarvoor mede de Oranje collecte wordt georganiseerd tbv het budget voor het te organiseren programma. De werkgroep draagt verantwoordelijkheid over en regelt vrijwilligers voor:
1) taakverdeling en voorzitter benoemen, mede ter afvaardiging in de stuurgroep;
2) de Oranjecollecte;
3) stuurt op- en afbouw aan van dit kinderprogramma;
4) het samenstellen van het kinderprogramma;
5) het regelen van voldoende toezicht en aanspreekpunten bij de verschillende onderdelen;
6) het regelen van een goede aansluiting op de programmaonderdelen en het tijdig starten hiervan;
7) het tijdig stoppen van de verschillende programma-onderdelen en ont/opruimen van het plein tbv het muziekprogramma.

Rol van de werkgroep voor het muziekprogramma:

Deze zelfstandig opererende werkgroep zorgt voor een aansluitend muziekprogramma en
1) zorgt voor de taakverdeling, benoemt een voorzitter, mede ter afvaardiging in de stuurgroep;
2) doet voorstellen/neemt bands in optie conform in stuurgroep afgesproken tijdschema en geschikt voor brede doelgroep;
3) stuurt en regelt voldoende vrijwilligers bij de op- en afbouw voor het muziekprogramma (PA, licht/podium), afzetting muziektent, aankleding muziektent, etc.;
4) regelt bandopvang die tevens zorgt voor de afgesproken voorzieningen voor de bands;
5) regelt presentatie, podiumregie, podiumtoezicht en podiumassistentie;
6) draagt zorg voor het tijdig stoppen van het muziekprogramma en ont/opruimen van de muziektent en voorzieningen tbv het muziekprogramma.